KARGA KONSTYTUCYJNA

Prawo do wystąpienia ze skargą konstytucyjną, zgodnie z art. 79 ust. 1 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., przysługuje każdemu, czyje konstytucyjne wolności lub prawa zostały naruszone.
Skarga konstytucyjna jest wolna od opłaty sądowej.
Przedmiotem skargi konstytucyjnej może być wyłącznie akt normatywny (ustawa, rozporządzenie, zarządzenie itd.). Trybunał Konstytucyjny odmawia nadania biegu skargom konstytucyjnym kierowanym wyłącznie na określone orzeczenie sądu czy organu administracji. W skardze konstytucyjnej można kwestionować wyłącznie regulację prawną, która była podstawą takiego orzeczenia.
Trybunał Konstytucyjny rozpoznaje tylko takie skargi konstytucyjne, które związane są z naruszeniem praw lub wolności określonych w Konstytucji RP, z wyłączeniem spraw określonych w art. 56 Konstytucji (uzyskanie przez cudzoziemców prawa azylu lub statusu uchodźcy).
Trybunał Konstytucyjny może rozpoznawać skargę konstytucyjną wyłącznie wówczas, gdy Skarżący wykorzystał już wszystkie, przysługujące mu w ramach postępowania sądowego lub administracyjnego środki zaskarżenia lub środki odwoławcze.
Skargę konstytucyjną należy złożyć do Trybunału Konstytucyjnego, po wyczerpaniu drogi prawnej w ciągu 3 miesięcy od dnia doręczenia Skarżącemu prawomocnego wyroku, ostatecznej decyzji lub innego ostatecznego rozstrzygnięcia.
Należy jednak pamiętać, iż skargę konstytucyjną może sporządzić wyłącznie adwokat lub radca prawny. Takie unormowanie jest podyktowane tym, że skarga konstytucyjna to prawdziwe wyzwanie nawet dla profesjonalisty, ponieważ wymaga najwyższego kunsztu prawniczego.
Kancelaria ma rozległe doświadczenie w opracowywaniu skarg konstytucyjnych oraz reprezentowania Klienta przed Trybunałem Konstytucyjnym.


SKARGA DO STRASBURGA

W naszym społeczeństwie Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu często mylnie jest traktowany jako remedium na wszelkie mankamenty życia w demokratycznym społeczeństwie: niesprawiedliwość władz, opieszałość sądów i urzędników, niesprawiedliwy wymiar sprawiedliwości itp. Tym czasem warto zapoznać się z istotą i procedurami wniesienia takiej skargi, nim na próżno stracimy na jej wniesienie czas i pieniądze, a w zamian zyskamy tylko ogromne rozczarowanie.
Należy pamiętać o tym, że w skardze nie można odwoływać się do treści wyroku wydanego na niekorzyść skarżącego. Trybunał nie jest bowiem jeszcze jednym sądem w toku instancji, który ma kontrolować, czy wyrok był sprawiedliwy. Należy to wyłącznie do sądów krajowych. Zadanie Trybunału ogranicza się w takich sprawach do oceny, czy wyrok został wydany w drodze rzetelnego procesu sądowego z zachowaniem wszystkich gwarancji zawartych w art. 6 i innych Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (EKPC).
Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności to traktat międzynarodowy, który wszedł w życie w 1953 r. i ma charakter bezprecedensowy. Określa on niezbywalne prawa i wolności, na które każdy z nas może się powołać oraz zobowiązuje państwa do ich przestrzegania w stosunku do każdej osoby podlegającej ich jurysdykcji.
Podmiotem uprawnionym do wniesienia skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – zgodnie z zapisem art. 34 EKPC –  jest … każda osoba, organizacja pozarządowa lub grupa jednostek, która uważa, że stała się ofiarą naruszenia przez państwo praw zawartych w Konwencji lub jej Protokołach.
Przedmiotem skargi może być tylko naruszenie tego prawa, którego ochronę gwarantuje  EKPC. Jeżeli skarga nie daje się pogodzić z postanowieniami EKPC lub jej Protokołów, Trybunał uzna ją za niedopuszczalną.
Przedmiotem skargi może być jedynie działanie państwa lub akt władzy publicznej, co oznacza, że skarżymy państwo. Trybunał nie zajmie się skargami wnoszonymi przeciwko osobom fizycznym lub organizacjom prywatnym, chyba że wykonują one zdania z zakresu władzy publicznej.
Skarżący może wnieść skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w ciągu sześciu miesięcy od daty podjęcia ostatecznej decyzji, będącej podstawą do wystąpienia ze skargą. Jeżeli skarga wpłynie do Strasburga po upływie tego terminu, zostanie przez Trybunał odrzucona ze względów formalnych.
Co prawda wniesie skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nie jest ograniczone przymusem adwokacko – radcowskim, to jednak warto skorzystać z pomocy profesjonalisty. Wbrew obiegowej opinii, napisanie przedmiotowej skargi określone jest wieloma rygorami zarówno materialnymi, jak i formalnymi, które wielu ludzi sporządzając skargę samodzielnie po prostu pomija. Poza tym Państwo zamiast wskazywać na naruszenia EKPC piszą o swojej krzywdzie i niesprawiedliwym traktowaniu przez władze krajowe, co bywa przyczyną porażki.
Kancelaria oferuje sporządzanie skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na najwyższym poziomie i ma w tym zakresie bogate doświadczenie.