Dziennikarz. Utwór. Prasa. Księga Jubileuszowa z okazji pięćdziesięciolecia pracy naukowej prof. dr. hab. Bogdana Michalskiego (pod red. T. Kononiuka, Warszawa 2014)

Treść art. 547 KPK a prawa i wolności zagwarantowane w Konstytucji RP

Przepis art. 547 § 1 KPK przyznaje prawo do wniesienia zażalenia na postanowienie oddalające wniosek o wznowienie postępowania lub pozostawiające go bez rozpoznania, gdy orzekł o tym sąd okręgowy, i odmawia takiego prawa, gdy orzekł o tym sąd apelacyjny lub Sąd Najwyższy. literalne brzmienie tego przepisu nie pozostawia żadnych wątpliwości …

>>> więcej


Nowelizacja KPK i KK w pigułce Dr Iwona Zielinko

1.7.2015 r. wchodzi w życie kolejna zmiana uchwalonego Kodeksu postępowania karnego w brzmieniu ustawy nowelizującej z 29.9.2013 r.Tak obszerna – licząca aż 197 punktów – zmiana KPK jest istotnym wyzwaniem dla praktyków karnistów oraz świeżo upieczonych adeptów prawa, zwłaszcza tych, przed którymi są jeszcze egzaminy z procedury karnej. Wielu z tych ostatnich czekają w najbliższych miesiącach egzaminy sesyjne (podstawowe i poprawkowe), a także egzaminy na aplikacje prawnicze. W trakcie kursu prawa karnego procesowego obowiązywał stan prawny sprzed nowelizacji, który w dacie egzaminów będzie już nieaktualny.

>>> więcej


UJAWNIENIE OKOLICZNOŚCI OBJĘTYCH TAJEMNICĄ DZIENNIKARSKĄ

Tajemnica zawodowa dziennikarza jest jednym z podstawowych problemów prawa prasowego . Konstrukcja normy jest syntetyczna, co – zdaniem Bogdana Michalskiego – pozwala ją stosować do nowych mediów , czyli radia, telewizji i Internetu.

Ochroną objęta jest tajemnica dziennikarza: 1) powierzona – bez zastrzeżenia, ale w istocie swej w świetle teorii przedmiotowej (obiektywnej) będąca chronioną prawem tajemnicą; 2) zastrzeżona – zastrzeżenie może odnosić się do słabszej tajemnicy niż wymagająca zastrzeżenia np. w zakresie tajemnicy autorskiej lub związanej z ochroną dóbr osobistych .

>>> więcej


 

BEZPOŚREDNIOŚĆ JAKO ELEMENT DEFINICJI POKRZYWDZONEGO W PROCESIE KARNYM

1. Definicja pokrzywdzonego i jej charakter

De lege lata ustawowa definicja pokrzywdzonego w procesie karnym została zapisana w art. 49 k.p.k. Jest nim osoba fizyczna, osoba prawna oraz instytucja państwowa, samorządowa lub społeczna, choćby nie miała osobowości prawnej. Za pokrzywdzonego uważa się także zakład ubezpieczeń społecznych w zakresie, w jakim pokrył szkodę wyrządzoną pokrzywdzonemu przez przestępstwo lub jest zobowiązany do jej pokrycia. Ponadto nowelizacja art. 49 k.p.k. wprowadziła możliwość wykonywania praw pokrzywdzonego przez organy Państwowej Inspekcji Pracy.

>>> więcej


 

TREŚĆ ART. 547 K.P.K. A PRAWA I WOLNOŚCI ZAGWARANTOWANE W KONSTYTUCJI

Przepis art. 547 § 1 Kodeksu postępowania karnego przyznaje prawo do wniesienia zażalenia na postanowienie oddalające wniosek o wznowienie postępowania lub pozostawiające go bez rozpoznania, gdy orzekł o tym sąd okręgowy, odmawiając takiego prawa, gdy orzekł o tym sąd apelacyjny lub Sąd Najwyższy. Literalne brzmienie tego przepisu nie pozostawia żadnych wątpliwości co do tego, że postanowienie sądu apelacyjnego albo Sądu Najwyższego oddalające wniosek o wznowienie postępowania jest postanowieniem, od którego środek zaskarżenia nie przysługuje.

>>> więcej


 

REDAKTOR NACZELNY A ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZNIESŁAWIENIE

Współczesny krajobraz medialny to bombardowanie informacją, pościg za „newsami” i walka konkurencyjnych środków masowego przekazu o odbiorcę. W takich realiach nie sposób ustrzec się przed pomyłkami, przeinaczeniami, informacjami nieprawdziwymi lub niedostatecznie zweryfikowanymi, które prowadzą do zniesławienia (art. 212 § 2 k.k.) bądź naruszenia dóbr osobistych (art. 23 i 24 k.c.) bohaterów materiałów prasowych. Nie budzi żadnych wątpliwości fakt, że w powyższej sytuacji można pociągnąć do odpowiedzialności – zarówno na drodze karnej, jak i cywilnej – autora powyższego materiału prasowego. Natomiast wysoce kontrowersyjną w doktrynie oraz judykaturze pozostaje kwestia pociągnięcia redaktora naczelnego do odpowiedzialności karnej

>>> więcej


 

„KIEROWCY BEZ STAŁEGO ZAMELDOWANIA W POLSCE PŁACĄ MANDATY WEDŁUG ZASADY: ALBO FORSA, ALBO DOŁEK”

Otrzymać mandat jest rzeczą ludzką. Nakładanie grzywny w drodze mandatu karnego i rodzaje mandatów regulują przepisy kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Zgodnie z art. 98 par. 2 mandat karny gotówkowy uiszczany bezpośrednio funkcjonariuszowi może być nałożony jedynie wobec osoby czasowo przebywającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub niemającej stałego miejsca zamieszkania albo pobytu.

>>> więcej


 

MANIPULACJE WOKÓŁ AKT PODRĘCZNYCH

Co to są akta podręczne?

W polskich prokuraturach powszechną praktyką jest prowadzenie podwójnych akt spraw w postępowaniu przygotowawczym: akt głównych oraz akt podręcznych. W tych drugich znajdują się notatki, przemyślenia, uwagi, wnioski, korespondencja itp. dokumenty, wytworzone przez prokuratora prowadzącego sprawę lub kierowane do niego polecenia czy sugestie przełożonych. Z założenia są one przeznaczone do użytku wewnętrznego prokuratury. W przeciwieństwie do akt głównych najczęściej nie są one zarejestrowane czy ponumerowane i co do zasady nie są przesyłane do sądu, chociaż sędzia może zwrócić się o ich przekazanie.

>>> więcej


 

TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY SWOJE, SĘDZIOWIE SWOJE

Wyrok Trybunału, iż niezgodne z konstytucją jest łączenie przez sędziego funkcji orzekania z wykonywaniem czynności administracyjnych w ministerstwie, nie likwiduje patologii wymiaru sprawiedliwości – uważają prof. dr hab. z Uniwersytetu Warszawskiego oraz doktorantka.

>>> więcej


 

TAJEMNICA DZIENNIKARSKA W PRAWIE PRASOWYM

Artykuł porusza problematykę tajemnicy dziennikarskiej, uregulowanej w ustawie – Prawo prasowe, w ujęciu teoretycznym i praktycznym. Autorka szeroko omawia definicję tajemnicy dziennikarskiej w tej ustawie, poruszając rozmaite aspekty tej kwestii i wątpliwości związane z wymogami zachowania tajemnicy dziennikarskiej. W celach prawno-porównawczych przedstawia regulacje tego problemu obowiązujące w Wielkiej Brytanii, co jest uzasadnione z jednej strony – faktem wysokiej oceny niezależności brytyjskich mediów, z drugiej – odrębnością systemu brytyjskiego na tle reszty Europy.

>>> więcej


 

KSZTAŁT TAJEMNICY DZIENNIKARSKIEJ

Trafnie zauważa się w literaturze, że ochrona tajemnicy dziennikarskiej przed ujawnieniem okoliczności nią objętych leży w interesie całego społeczeństwa, a nie określonej grupy zawodowej, ważnymi zaś instrumentami służącymi temu celowi są ochrona prawa do anonimatu oraz ochrona źródeł informacji .

>>> więcej