Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną spółek prawa handlowego oraz innych podmiotów gospodarczych. Posiadamy doświadczenie w zakładaniu, rejestracji oraz likwidowaniu spółek handlowych, fundacji czy stowarzyszeń, postępowaniach przed sądami rejestrowymi, tworzeniu i weryfikowaniu umów.
Poza prawnikami fighterami, ofensywnie walczącymi o Państwa interesy na salach sądowych, w naszym zespole mamy również tęgie umysły cywilistyczne o wybitnych zdolnościach analitycznych, ponieważ bardzo często w Państwa sprawach diabeł tkwi w szczegółach.
Usługi Kancelarii obejmują wszystkie etapy egzekucji począwszy od momentu zagrożenia wszczęciem postępowania, aż do jego ukończenia. Zakres świadczonej pomocy prawnej obejmuje postępowania egzekucyjne prowadzone przez komorników sądowych przy sądach rejonowych.
W ramach podejmowanych przez nas działań czuwamy nad szybkością i zgodnością z prawem wszczętych w imieniu naszych Klientów lub przeciwko nim postępowań egzekucyjnych, w tym celu składamy skargi na czynności komorników, zaskarżamy opisy i oszacowania nieruchomości, sporządzamy zarzuty do planów podziału przedmiotu egzekucji oraz podejmujemy inne czynności przewidziane przepisami prawa. Występujemy także w sprawach z tzw. skargi paulińskiej oraz o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności (powództwo przeciw-egzekucyjne i opozycyjne).
Reprezentujemy interesy naszych Klientów na etapie mediacji i w sporach przed sądami powszechnymi. Kancelaria podejmuje się również prowadzenia spraw, które – na skutek „błędów w sztuce” – toczą lub potoczyły się w sposób niekorzystny dla Klienta.

Facet spotyka kolegę idącego o kulach i pyta:

– Co Ci się stało?
– Miałem wypadek samochodowy…
– I co nie możesz chodzić bez kul…
– Właściwie to nie wiem, mój lekarz mówi, że mogę, ale adwokat, że nie.

W tego typu sprawach bardzo istotne jest, komu powierzacie Państwo sprawę do prowadzenia. Na rynku usług prawniczych powyrastały jak grzyby po deszczu róże instytucje, gdzie – pod szyldami fundacji, stowarzyszeń czy kancelarii prawniczych – porad prawnych w sprawach Państwa problemów życiowych udzielają analfabeci prawniczy. Wielu takich analfabetów uważa, że skoro zostali skrzywdzeni przez wymiar sprawiedliwości i na własnej skórze przerobili jakąś sprawę sądową, mogą udzielać porad prawnych, a nawet występować przed sądami cywilnymi jako zastępcy procesowi czy zarządcy majątkiem.

Do mojej Kancelarii w każdym tygodniu trafiają osoby poszkodowane działaniami tego typu instytucji, które często stawiają na agresywną reklamę i deklarują niskie stawki, a żądają honorariów znacznie wyższych niż adwokaci. Bardzo niechętnie podejmuję się prowadzenia spraw pozawalanych na skutek destrukcyjnej działalności prawniczych analfabetów, ponieważ jest to żmudna i niewdzięczna praca. Jako adwokata obowiązują mnie zasady etyki zawodowej oraz najwyższej staranności i rzetelności przy wykonywaniu zawodu.

Adwokat przed rozpoczęciem wykonywania czynności zawodowych składa ślubowanie treści następującej:

Ślubuję uroczyście w swej pracy adwokata przyczyniać się ze wszystkich sił do ochrony praw i wolności obywatelskich oraz umacniania porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązki swe wypełniać gorliwie, sumiennie i zgodnie z przepisami prawa, zachować tajemnicę zawodową, a w postępowaniu swoim kierować się zasadami godności, uczciwości, słuszności i sprawiedliwości społecznej, a za ewentualne pomyłki ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną oraz cywilną.

W jaki sposób sprawdzić, czy nie jesteście Państwo wprowadzani w błąd przez osobę podającą się za fachowca w dziedzinie prawa?

Adwokat musi być wpisany na listę adwokatów, prowadzoną przez Okręgowe Rady Adwokackie w poszczególnych miastach. Na stronach internetowych Okręgowych Rad Adwokackich można sprawdzić, czy dany adwokat jest wpisany na listę, gdzie znajduje się jego Kancelaria, czyli biuro, w którym świadczy pomoc prawną oraz dane kontaktowe do Kancelarii.